A 9 jewels Zhongshan pocket watch made in Nanjing.